Privacy statement ACV Rang Pang

ACV Rang Pang verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ACV Rang Pang.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt ACV Rang Pang persoonsgegevens?

ACV Rang Pang verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 

  • Junior leden (tot 18 jaar)

  • Ouders/voogd Junior leden

  • Leden

  • Medewerkers

  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij ACV Rang Pang of ooit een lidmaatschap hebben gehad

  • Deelnemers van door ons georganiseerde evenementen

  • Oud leden

  • Oud medewerkers

  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

ACV Rang Pang gevestigd aan Teckop 18b 3471 HH Kamerik is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals aangegeven in dit privacy statement.

Binnen onze vereniging is de penningmeester, secretaris en de wedstrijdsecretaris belast met de verwerking van de persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt ACV Rang Pang persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van ACV Rang Pang of aan de slag wilt gaan als medewerker of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig.
Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, medewerker of belangstellende.

Als je eenmaal lid of relatie van ACV Rang Pang bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Wettelijk gezien zijn er ook redenen om persoonsgegevens te verwerken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen zoals contributie, wedstrijduitslagen enzovoorts.

 

Verwerkt ACV Rang Pang ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat aan ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

ACV Rang Pang controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

 

Hoe gaat ACV Rang Pang met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor ons met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is ACV Rang Pang gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ACV Rangpang en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rangpang.nl..

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ACV Rang Pang kun je terecht bij het secretariaat. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met ACV Rang Pang via info@rangpang.nl. tevens is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy beleid

ACV Rang Pang behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid voor af te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacy beleid zelf opslaan of raadplegen via:

Privacy statement AVC Rang Pang